Dofinansowanie własnego biznesu, przez Unię Europejską, może być mocnym impulsem do rozwoju naszej firmy, wprowadzenia nowych rozwiązań, poszerzenia rynku zbytu, nawiązania nowych kontaktów handlowych. Niestety, procedura otrzymania dotacji z UE obarczona jest dużą ilością dokumentów, szczegółowych przepisów i niekiedy rygorystycznych zasad. Chcąc starać się o dofinansowanie unijne, warto znaleźć firmę, która ma doświadczenie i zespół który, pisanie wniosków unijnych opanował w sposób perfekcyjny np. a1europe.pl. Oszczędzi nam to wiele nerwów, czasu i pieniędzy.

Wniosek o dofinansowanie unijne, nie musisz pisać go sam

Wyspecjalizowana firma, mająca w swojej historii owocną współpracę z wieloma podmiotami, poprzez swoje doświadczenie, pomoże nam w napisaniu i stworzeniu całego pakietu potrzebnych dokumentów. Pisanie wniosków unijnych to proces skomplikowany, wymagający poświęcenia czasu, zagłębienia się w meandry przepisów finansowych, gospodarczych i unijnych. Dobrym rozwiązaniem jest oddelegowanie pracownika do konkretnego wniosku, aby na bieżąco mógł wnioskodawcy przedstawić, w którym miejscu jest jego aplikacja, czy są jakieś zagadnienia do wyjaśnienia, uzupełnienia. Firma doradcza, pomoże wybrać źródło finansowania projektu, rozliczenie inwestycji, stałą współpracę przy realizacji projektu. W dzisiejszym świecie, gdzie czasu jest zawsze za mało, zlecenie pisania wniosków unijnych zewnętrznej firmie, pomoże nam skupieniu się na innych aspektach naszej działalności gospodarczej.

dokumenty

Te dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne

Unijne dotacje pozwoliły wielu firmom na znaczące inwestycje lub wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji czy zarządzaniu. Wniosek unijny składa się z wielu dokumentów, załączników, które muszą być kompletne, prawidłowo wypełnione, opatrzone wymaganymi podpisami i pieczątkami. Jeśli wniosek nie będzie kompletny, już we wstępnej weryfikacji zostanie odrzucony. Nie ma stałego spisu załączników do unijnego wniosku. Wszystko zależy od tego, z którego programu operacyjnego chcą skorzystać beneficjenci. Warto przed złożeniem wniosku sprawdzić kompletność wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane dokumenty

  • Studium wykonalności projektu - to załącznik, który należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej, powinien on zawierać informacje o możliwości wykonania planowanej inwestycji, o jego trafności. Studium i wniosek, nie mogą mieć rozbieżności, które mogłyby świadczyć o braku wiarygodności i doprowadzić do odrzucenia wniosku, lub obniżenie jego oceny
  • Bilans - załącznik potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta, przedstawiający aktywa i pasywa firmy za ostatni rok
  • Rachunek zysków i strat - dokument wykazujący czy firma przynosi zyski, czy straty
  • Oświadczenie wnioskodawcy o możliwości zrealizowania projektu. Należy przypomnieć, że projekty realizowane są w większości z własnych środków przedsiębiorcy, a dopiero potem Unia, zwraca część środków
  • Oświadczenie beneficjenta o możliwości zwrotu podatku VAT
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • Kopie umów z podwykonawcami, partnerami lub innymi osobami biorącymi udział w projekcie
  • Wyciąg z dokumentacji technicznej - projekt oraz opis parametrów technicznych planowanej inwestycji

Pamiętajmy, że jest bardzo wiele szczegółowych wymagań technicznych co do wniosku. Jeśli wniosek składany jest w wersji elektronicznej, musi posiadać podpis elektroniczny beneficjenta. W wersji papierowej musi być podpisany. Elektroniczna wersja wniosku, powinna mieć uporządkowane pliki - osobno wniosek, osobno załączniki. Nazwy nie mogą mieć polskich znaków diakrytycznych, grafiki powinny być w formacie jpg lub pdf. 

Jak widzimy to tylko wycinek wymagań, jakie stawiają unijne przepisy przed wnioskodawcą pragnącym otrzymać dotację z UE. W gąszczu przepisów, w obliczu biurokracji, niezrozumienia specyfiki kraju beneficjenta, samodzielne pisanie wniosków unijnych, może być nie lada wyzwaniem. Dlatego, nie bójmy się korzystać z usług firm, które dzięki wytyczonym ścieżkom w gęstwinie przepisów sprawnie i szybko poprowadzą nas do upragnionego celu. Wsparcie i opieka w czasie realizacji całego projektu, bez nerwów i nieprzewidzianych sytuacji jest nieoceniona.