Odszkodowanie jest świadczeniem, które otrzymuje osoba poszkodowana za uszczerbek na zdrowiu lub majątku. W wielu przypadkach kwota wypłacana przez ubezpieczyciela jest zbyt niska, aby pokryć roszczenia odszkodowawcze. Kompensja powstała z myślą o wspieraniu osób poszkodowanych w dochodzeniu i uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie, wypadków powstałych w wyniku zdarzeń losowych i innych sytuacji. Dbając o dobro naszych klientów oferujemy profesjonalne doradztwo na wszystkich etapach procesu odszkodowawczego. Oferujemy pomoc bliskim osób zmarłych i poszkodowanych poprzez profesjonalne wsparcie prawne oraz reprezentowanie ich przed zakładami ubezpieczeń i innymi organami administracji.

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej za wyrządzenie szkody. Może mieć ono charakter materialny (naruszone zostały dobra lub interesy majątkowe przez poszkodowanego) lub niematerialny (naruszone zostało zdrowie poszkodowanego). Pełni funkcję kompensacyjną. Jest świadczeniem pieniężnym, które powinno być wystarczające do naprawienia szkody. Odszkodowanie jest ważne, ponieważ obejmuje nie tylko rzeczywistą szkodę, ale także utracone korzyści - jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.

Jakie rodzaje odszkodowań są dostępne?

Najczęściej otrzymujemy następujące odszkodowania:

  • Odszkodowania po wypadku komunikacyjnym - świadczenia należne poszkodowanemu za szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, pod warunkiem, że poszkodowany nie jest ofiarą zdarzenia. Poszkodowanemu w wypadku drogowym może przysługiwać odszkodowanie z OC komunikacyjnego za szkodę majątkową.
  • Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu - Podstawą do wypłaty odszkodowania jest orzeczenie o trwałym uszczerbku na zdrowiu, który został spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy lub w domu. Odszkodowanie to obejmuje powierzchowne lub głębokie uszkodzenia tkanek ciała (oparzenia. złamania kości. stłuczenia. zerwania ścięgien. odmrożenia. itp.), jak również uszkodzenia niewidoczne gołym okiem (zaburzenia psychiczne.
  • Odszkodowanie z tytułu śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała członka rodziny - Jednorazowe odszkodowanie pieniężne wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Odszkodowania te mają na celu zrekompensowanie straty wynikającej z dewastacji sytuacji materialnej i niematerialnej powodów. Nie należy ich mylić z odszkodowaniem, które jest rekompensatą za straty moralne.
  • Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu - Jeśli do wypadku lub kolizji doszło na skutek zderzenia z innym pojazdem, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC. Poszkodowany może domagać się pokrycia całkowitych kosztów naprawy (jeśli nie doszło do szkody całkowitej). Kancelaria Kompensja zajmuje się jedynie szkodami częściowymi powstałymi w wyniku OC sprawcy na pojazdach nie starszych niż 15 lat. W tym przypadku kosztorys naprawy wynosi co najmniej 2000 zł.
  • Odszkodowanie za wypadek przy pracy - Poszkodowany ma prawo do określonych roszczeń, które mają na celu zrekompensowanie wszelkich strat materialnych i niematerialnych. Świadczenia na rzecz ubezpieczonego może wypłacić pracodawca oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika za szkody poniesione podczas pracy w rolnictwie. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Chroni ono osoby, które świadczą pomoc sąsiedzką lub doraźne usługi w gospodarstwie rolnym (np. naprawa sprzętu. W momencie uszkodzenia ciała, śmierci, rozstroju zdrowia oraz zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody. Ubezpieczyciel może dochodzić różnych roszczeń w imieniu osób poszkodowanych.
  • Odszkodowanie za błędy medyczne - Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w przypadku zawinionego uchybienia lekarza lub pielęgniarki, położnej lub ratownika medycznego, farmaceuty lub innej osoby wykonującej zawód medyczny, powodującego szkodę na osobie pacjenta (Uszkodzenie ciała, Zakażenie, Uszczerbek na zdrowiu lub Śmierć).
  • Odszkodowanie NNW - świadczenia należne poszkodowanemu z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczenia może przewidywać świadczenia z tytułu pomocy medycznej, zwrotu kosztów leczenia, pomocy finansowej w przypadku niezdolności do pracy lub inne formy rekompensaty.

ubezpieczenie

Jak uzyskać odszkodowanie

Roszczenia odszkodowawcze należy składać w formie pisemnej, wskazując kwotę, którą ubezpieczyciel musi zapłacić. Roszczenie to musi być również poparte dowodami. W tym celu niezbędna będzie dokumentacja. Mogą to być rachunki, które obejmują wszystkie zabiegi medyczne oraz pisma, które potwierdzają pogorszenie sytuacji życiowej w związku z utratą pracy. Wysokość świadczenia, które jest wypłacane poszkodowanemu, zależy od uznania ubezpieczyciela. Może być różna w podobnych sytuacjach. Osoby poszkodowane nie mają narzędzi ani wiedzy, aby określić, czy wysokość przysługującego im odszkodowania za szkodę. Firmy, które pomagają w uzyskaniu odszkodowania mogą jedynie dokonać takiej oceny.

Sprawdź Ranking firm odszkodowawczych i skontaktuj się z wybraną firmą zajmującą się odszkodowaniami, jeśli masz pytania jak ubiegać się o odszkodowanie lub czy kwota odszkodowania, którą Ci przyznano jest nieprawidłowa.